TIÊU CHUẨN TCVN 12874:2020 – MUA SẮM BỀN VỮNG

TIÊU CHUẨN TCVN 12874:2020 – MUA SẮM BỀN VỮNG

2024-02-05 11:07:43 143

Tổng quan TCVN 12874:2020

Tiêu chuẩn TCVN 12874:2020 tương đương với Tiêu chuẩn ISO 20400:2017 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế công bố.

Theo TCVN 12874:2020, mua sắm bền vững (sustainable procurement) là “ Việc mua sắm có tác động tích cực nhất về môi trường, xã hội và kinh tế có thể có trong toàn bộ vòng đời của hàng hóa hoặc dịch vụ, tức là thu thập hoặc tạo ra nguyên liệu thô từ nguồn tài liệu thiên nhiên đến thải bỏ cuối cùng”.

Mua sắm bền vững là một công cụ mạnh mẽ đối với các tổ chức muốn thể hiện mình có trách nhiệm và đóng góp vào sự phát triển bền vững để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Bằng cách lồng ghép tính bền vững trong các chính sách mua sắm, các tổ chức có thể quản lý rủi ro để phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Vì vậy có thể nói chức năng mua sắm của một tổ chức có thể đóng một vai trò quan trọng trong trách nhiệm xã hội và giúp tích hợp ở cấp độ quản trị. Mua sắm thường chiếm một phần quan trọng trong tổ chức. Riêng trong khu vực công, theo Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD), mua sắm chiếm khoảng 12% GDP và 29% chi tiêu chính phủ.

Tiêu chuẩn này là một ứng dụng cụ thể của TCVN ISO 26000, hướng dẫn về trách nhiệm xã hội, được bổ sung bằng cách tập trung đặc biệt vào chức năng mua sắm.

TCVN 12874 (ISO 20400) xác định các nguyên tắc của mua sắm bền vững, bao gồm trách nhiệm giải trình, minh bạch, tôn trọng quyền con người và hành vi đạo đức, đồng thời nêu bật các cân nhắc chính như quản lý rủi ro và thiết lập ưu tiên. Bằng cách thực hiện TCVN 12874 (ISO 20400), các tổ chức, doanh nghiệp sẽ đóng góp tích cực cho xã hội và nền kinh tế thông qua việc đưa ra các quyết định mua sắm bền vững và khuyến khích các nhà cung cấp và các bên liên quan khác làm điều tương tự.

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN 12874:2020

Việc áp dụng và đạt được chứng nhận TCVN 12874:2020mang đến nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã hội. Trong đó, có thể kể đến một số lợi ích cơ bản sau:

      ◾ Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty;
      ◾ Cho phép tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường và xã hội;
      ◾ Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về thương hiệu;
      ◾ Kiểm soát chi phí bằng cách áp dụng cách tiếp cận rộng hơn đối với việc tính chi phí trọn đời;
      ◾ Tạo thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ mới;
      ◾ Giảm chất thải và cải thiện hiệu quả tài nguyên;
      ◾ Cung cấp lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế giới;
      ◾ Tạo điều kiện tiếp cận vốn và tăng giá trị.

Lợi ích kinh tế của việc mua sắm bền vững:

      ◾ Kiểm soát chi phí bằng cách áp dụng phương pháp TCO (tổng chi phí sở hữu) đối với chi phí vòng đời;
      ◾ Tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành;
      ◾ Đảm bảo tính liên tục và an ninh cung cấp;
      ◾ Giảm thiểu rủi ro kinh doanh;
      ◾ Tạo lợi thế cạnh tranh;
      ◾ Quản lý thương hiệu và nhận thức của khách hàng;
      ◾ Tạo điều kiện tiếp cận vốn.

Lợi ích môi trường của việc mua sắm bền vững

      ◾ Giảm chất thải và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên;
      ◾ Giảm lượng khí thải carbon và tiêu thụ năng lượng;
      ◾ Hạn chế tác động tiêu cực của việc mua hàng từ các nguồn không được chứng nhận;
      ◾ Đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn về môi trường.

Lợi ích xã hội của mua sắm bền vững

      ◾ Đóng góp tích cực cho cộng đồng nơi họ hoạt động;
      ◾ Loại bỏ lao động trẻ em và trả lương đủ sống;
      ◾ Thu hút nhân viên tham gia các dự án cộng đồng;
      ◾ Đầu tư vào các dự án nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tổ chức nào cần xây dựng và chứng nhận TCVN 12874 ?

      ◾ Tiêu chuẩn TCVN 12874 cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức thuộc mọi quy mô, lĩnh vực, ngành (cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp) hoặc vị trí địa lý cần mang lại kết quả bền vững thông qua chuỗi cung ứng của họ.
      ◾ Tiêu chuẩn TCVN 12874 phù hợp với bất kỳ ai trong tổ chức có đóng góp vào các quyết định mua sắm và/ hoặc làm việc với các nhà cung cấp (bao gồm cả nhà thầu phụ).

Các yếu tố thành công khi áp dụng TCVN 12874:2020:

Việc áp dụng và duy trì thành công ISO 20400:2017 đòi hỏi cách tiếp cận và cam kết có hệ thống từ các tổ chức. Dưới đây là một số phương pháp hay nhất cần cân nhắc để triển khai thành công và liên tục tuân thủ ISO 20400:

Cam kết của Lãnh đạo: Nhận được sự hỗ trợ rõ ràng từ ban lãnh đạo cấp cao để ưu tiên mua sắm bền vững và điều chỉnh nó phù hợp với các mục tiêu bền vững tổng thể của tổ chức. Cam kết của lãnh đạo đặt ra tinh thần chung cho toàn bộ quá trình thực hiện.

Thành lập Nhóm đa chức năng: Thành lập một nhóm chuyên trách với các đại diện từ bộ phận mua sắm, tính bền vững, tài chính và các bộ phận liên quan khác. Nhóm này sẽ chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện, giám sát tiến độ và đảm bảo tuân thủ.

Tiến hành Đánh giá cơ bản: Thực hiện đánh giá toàn diện về các hoạt động mua sắm hiện tại của tổ chức, bao gồm cả các tác động đến môi trường và xã hội. Xác định điểm mạnh, điểm yếu và các lĩnh vực cần cải thiện để thiết lập điểm khởi đầu cho các sáng kiến ​​mua sắm bền vững.

Xây dựng Chính sách mua sắm bền vững: Tạo chính sách nêu rõ ràng cam kết của tổ chức đối với việc mua sắm bền vững, mục tiêu, vai trò, trách nhiệm và các yêu cầu tuân thủ. Đảm bảo rằng chính sách này phù hợp với các nguyên tắc ISO 20400.

Thu hút các bên liên quan: Thu hút các bên liên quan chính như nhà cung cấp, nhân viên, khách hàng và cộng đồng vào quy trình mua sắm bền vững. Thúc đẩy giao tiếp cởi mở, hợp tác và chia sẻ thông tin để nhận được sự hỗ trợ và khuyến khích sự tham gia. 

Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp: Xây dựng tiêu chí đánh giá nhà cung cấp dựa trên hiệu quả hoạt động bền vững. Xem xét các yếu tố như hệ thống quản lý môi trường, thực hành lao động, nhân quyền, tính đa dạng và nguồn cung ứng có đạo đức. Kết hợp các tiêu chí này vào quá trình lựa chọn nhà cung cấp.

Sự tham gia và hợp tác của nhà cung cấp: Thiết lập mối quan hệ cởi mở và mang tính xây dựng với các nhà cung cấp để khuyến khích họ áp dụng các biện pháp thực hành bền vững. Chia sẻ những kỳ vọng về tính bền vững, cung cấp hỗ trợ và khuyến khích đối thoại để thúc đẩy cải tiến liên tục trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Đào tạo và nâng cao nhận thức: Cung cấp các chương trình đào tạo và chiến dịch nâng cao nhận thức để giáo dục nhân viên thu mua và các nhân viên có liên quan khác về các nguyên tắc, thực tiễn mua sắm bền vững và các yêu cầu của ISO 20400. Nuôi dưỡng văn hóa bền vững trong tổ chức.

Tích hợp vào Quy trình Mua sắm: Tích hợp các hoạt động mua sắm bền vững vào các quy trình và thủ tục mua sắm hiện có. Điều này bao gồm việc kết hợp các tiêu chí bền vững vào các yêu cầu đề xuất (RFP), hợp đồng và đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp.

Đo lường và Báo cáo Hiệu suất: Thiết lập các chỉ số hiệu suất chính (KPI) để đo lường và giám sát tiến trình mua sắm bền vững của tổ chức. Thường xuyên đánh giá và báo cáo về những thành tựu, thách thức và cải tiến liên quan đến các sáng kiến ​​mua sắm bền vững.

Cải tiến liên tục: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục trong hoạt động mua sắm bền vững. Thường xuyên xem xét và cập nhật các chính sách, thông lệ và thủ tục mua sắm dựa trên các bài học kinh nghiệm, các quy định thay đổi và các xu hướng bền vững mới nổi.

Sự công nhận và chứng nhận bên ngoài: Hãy cân nhắc việc tìm kiếm sự công nhận và chứng nhận bên ngoài cho những nỗ lực mua sắm bền vững, chẳng hạn như chứng nhận của bên thứ ba hoặc các giải thưởng về tính bền vững. Những ghi nhận này có thể chứng minh cam kết của tổ chức đối với các hoạt động bền vững.

Kiểm tra thường xuyên và giám sát tuân thủ: Tiến hành đánh giá nội bộ thường xuyên để đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu ISO 20400 và xác định các lĩnh vực cần cải tiến. Sử dụng các kết quả kiểm tra để thực hiện các hành động khắc phục và duy trì sự tuân thủ liên tục.

_____________________________________

Liên hệ tư vấn

Ms. Mỹ Hạnh - 0935.516.518
Ms. Hải Trường - 0986.077.845

* Văn phòng AHEAD:

Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Bình luận:

Trụ sở chính: AHEAD Hà Nội

Số 18 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Phone:

0913567755 - 0919442077

Email:

sale@ahead.com.vn

VPĐD 1: AHEAD Hồ Chí Minh

8/29 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Phone:

0986.077.845

VPĐD 2: AHEAD Đà Nẵng

498 Bùi Trang Chước, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Phone:

0935.516.518