RTRS LÀ GÌ

RTRS LÀ GÌ

2023-08-03 16:11:56 957

RTRS là gì?

Hiệp hội Bàn tròn về Đậu nành có Trách nhiệm - The Round Table on Responsible Soy (RTRS) là một tổ chức đa bên toàn cầu được thành lập vào năm 2006 tại Thụy Sĩ với hơn 160 thành viên quốc tế trong chuỗi giá trị đậu nành, bao gồm các nhà sản xuất đậu nành, nhà bán lẻ và các tổ chức xã hội dân sự, nhằm thúc đẩy sản xuất và thương mại đậu nành bền vững trên phạm vi toàn cầu. Nhóm dựa trên thành viên đặt ra một hệ thống chứng nhận tự nguyện dựa trên các tiêu chuẩn sản xuất bền vững để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trồng trọt, chế biến và sử dụng đậu nành có trách nhiệm trên thị trường toàn cầu.

Mục tiêu của RTRS

Mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, thương mại và sử dụng đậu nành có trách nhiệm thông qua hợp tác với các tác nhân trong và liên quan đến chuỗi giá trị đậu nành từ sản xuất đến tiêu dùng, bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà bán lẻ, tổ chức tài chính, xã hội dân sự các tổ chức và các bên liên quan khác, thông qua:

      ◾ Một nền tảng toàn cầu cho đối thoại nhiều bên liên quan về đậu nành có trách nhiệm.
      ◾ Việc phát triển, thực hiện và xác minh một tiêu chuẩn chứng nhận toàn cầu.

Nội dung của bộ tiêu chuẩn RTRS

Tiêu chuẩn RTRS - Hội nghị bàn tròn về đậu nành có trách nhiệm này bao gồm các thành phần:

      ◾Quyền của người lao động
      ◾Quyền sở hữu đất đai
      ◾Tôn trọng sử dụng đất truyền thống và quy mô nhỏ
      ◾Phúc lợi của người dân địa phương
      ◾Bảo vệ đa dạng sinh học
      ◾Sử dụng nước Độ phì nhiêu của đất
      ◾Sử dụng thuốc trừ sâu
      ◾Tác động đến cơ sở hạ tầng.
      ◾Bàn tròn về đậu nành có trách nhiệm phản ánh kỳ vọng thay đổi của các bên liên quan và khách hàng của bạn.

Năm nguyên tắc của Tiêu chuẩn RTRS

Tiêu chuẩn RTRS bao gồm 21 tiêu chí, bao gồm các chỉ số liên quan trong đó có 5 nguyên tắc chính:

      ◾Nguyên tắc 1: Tuân thủ pháp luật và thông lệ kinh doanh tốt
      ◾Nguyên tắc 2: Điều kiện lao động có trách nhiệm
      ◾Nguyên tắc 3: Quan hệ cộng đồng có trách nhiệm
      ◾Nguyên tắc 4: Trách nhiệm với môi trường
      ◾Nguyên tắc 5: Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)

Ai cần chứng nhận RTRS

Sản xuất:

Các nhà sản xuất đậu nành lớn và nhỏ đều có thể đạt được chứng nhận RTRS đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn sản xuất RTRS. Để phù hợp với các nhà sản xuất nhỏ hơn, các thủ tục được đưa ra cho phép chứng nhận nhóm để giảm chi phí.

Nhà sản xuất

Tiêu chuẩn RTRS về Sản xuất đậu nành có trách nhiệm là một chương trình chứng nhận toàn diện bao gồm năm nguyên tắc và 108 chỉ số tuân thủ bắt buộc và tiến bộ:

      ◾ Tuân thủ pháp luật và Thực hành kinh doanh tốt
      ◾ Điều kiện lao động có trách nhiệm
      ◾ Quan hệ cộng đồng có trách nhiệm
      ◾ Trách nhiệm với môi trường
      ◾ Thực hành nông nghiệp tốt

Đảm bảo không phá rừng và không chuyển đổi sản xuất đậu nành.

Chứng nhận RTRS về Sản xuất đậu nành có trách nhiệm có hiệu lực trong 5 năm với các cuộc kiểm tra giám sát bắt buộc hàng năm.

Nhiên liệu sinh học cho nhà sản xuất

Các nhà sản xuất được chứng nhận theo Tiêu chuẩn RTRS về Sản xuất đậu nành có trách nhiệm có khả năng được chứng nhận theo phạm vi EU RED theo các yêu cầu được thiết lập trong RTRS EU RED Yêu cầu tuân thủ đối với các nhà sản xuất để tiếp cận thị trường nhiên liệu sinh học châu Âu. Chương trình RTRS được Ủy ban Châu Âu công nhận – Chỉ thị Năng lượng Tái tạo

Non-GMO cho nhà sản xuất

RTRS cung cấp chứng nhận đậu nành không biến đổi gen kể từ năm 2011. Để chứng nhận đậu nành không biến đổi gen, các nhà sản xuất phải chứng nhận theo Tiêu chuẩn RTRS về Sản xuất đậu nành có trách nhiệm và ngoài ra, tuân thủ Mô-đun D của Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm RTRS đối với đậu nành không biến đổi gen.

Đồng thời, kể từ năm 2018, các nhà sản xuất được chứng nhận RTRS có thể tiếp cận Tín dụng RTRS không biến đổi gen, đồng thời chứng nhận sản xuất đậu nành của họ theo Tiêu chuẩn RTRS không biến đổi gen dành cho nhà sản xuất. Mô hình này cho phép thị trường hỗ trợ sản xuất đậu nành không biến đổi gen thông qua việc mua các khoản tín dụng không biến đổi gen RTRS mà không thu được bất kỳ loại đậu nành không biến đổi gen vật lý nào.

Sản xuất ngô

Tiêu chuẩn RTRS về sản xuất ngô có trách nhiệm bổ sung cho Tiêu chuẩn RTRS về sản xuất đậu tương và có thể được triển khai cho các nhà sản xuất đậu tương được chứng nhận RTRS. Nó quy định việc tuân thủ thêm 14 chỉ số bổ sung cho 108 chỉ số tuân thủ bắt buộc và tiến bộ của Tiêu chuẩn Sản xuất Đậu tương RTRS.

Chứng nhận RTRS về sản xuất đậu nành có trách nhiệm có hiệu lực trong 5 năm với các cuộc kiểm tra giám sát bắt buộc hàng năm

Kể từ tháng 12 năm 2021, các nhà sản xuất sẽ có thể chứng nhận ngô theo Tiêu chuẩn Sản xuất ngô có trách nhiệm.

Chuỗi

Các tổ chức khác tham gia vào chuỗi cung ứng đậu nành đủ điều kiện để được Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm, đảm bảo với người mua rằng họ đang mua các sản phẩm được sản xuất từ ​​các phương pháp thực hành đậu nành có trách nhiệm.

Chuỗi

Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) của RTRS mô tả các yêu cầu đối với các hệ thống truy xuất nguồn gốc khác nhau mà một tổ chức có thể triển khai để duy trì kiểm soát hàng tồn kho nguyên liệu được chứng nhận RTRS, đậu nành hoặc sản phẩm phụ từ đậu nành.

Nó có thể được áp dụng trên toàn bộ chuỗi cung ứng và nó là bắt buộc đối với các tổ chức muốn nhận, xử lý và kinh doanh đậu nành RTRS.

Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm RTRS cũng được áp dụng cho ngô được chứng nhận RTRS.

Quốc gia Cân bằng vật chất

Các nhà vận hành được chứng nhận theo Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm RTRS có thể áp dụng Mô-đun Cân bằng khối lượng quốc gia RTRS cho Chuỗi hành trình sản phẩm, cho phép họ hạch toán tập trung RTRS hoặc RTRS đậu nành không biến đổi gen, các chất dẫn xuất từ ​​đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành trên một số địa điểm sản xuất thực tế trong một hệ thống kế toán duy nhất (đầu vào và đầu ra của dữ liệu RTRS từ các trang web vật lý được chứng nhận khác nhau).

Mô-đun này sẽ được sử dụng khi một tổ chức điều hành một số trang trại có khả năng lưu trữ, silo, cơ sở nghiền, địa điểm lưu trữ, v.v. trong một quốc gia nhất định.

Mô-đun Cân bằng Nguyên liệu Quốc gia cũng được áp dụng cho ngô RTRS.

Cân bằng khối lượng

Các nhà vận hành được chứng nhận theo Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm RTRS có thể chứng nhận theo hệ thống này khi áp dụng Mô-đun A - Cân bằng khối lượng của Chuỗi hành trình sản phẩm, cho phép họ duy trì các hệ thống kế toán riêng biệt, qua đó họ đảm bảo rằng khối lượng đậu nành hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ đậu nành được chứng nhận RTRS được giao tương ứng với nhau. với khối lượng đậu nành được chứng nhận RTRS hoặc các sản phẩm có nguồn gốc đi vào đơn vị của họ.

Mô-đun Cân bằng khối lượng cũng có thể áp dụng cho ngô được chứng nhận RTRS.

Phân biệt

Người vận hành được chứng nhận theo Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm RTRS có thể được chứng nhận theo Mô-đun B - Phân chia Chuỗi hành trình sản phẩm.

Với chứng nhận này, các nhà khai thác có thể đảm bảo rằng đậu nành từ một hoặc nhiều cơ sở được chứng nhận RTRS được tách biệt về mặt vật lý với các nguồn đậu nành không được chứng nhận RTRS khác trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Mô-đun Tách biệt cũng có thể áp dụng cho ngô được chứng nhận RTRS.

Các yêu cầu về chuỗi hành trình sản phẩm không biến đổi gen

RTRS cung cấp chứng nhận đậu nành không biến đổi gen kể từ năm 2011. Ngoài việc chứng nhận theo Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) của RTRS, toàn bộ chuỗi cung ứng sẽ có thể chứng nhận theo phạm vi không biến đổi gen, theo yêu cầu trong Chuỗi hành trình sản phẩm RTRS - Mô-đun D không biến đổi gen.

Yêu cầu về chuỗi hành trình sản phẩm nhiên liệu sinh học

Các tổ chức được chứng nhận theo Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm của RTRS có thể được chứng nhận EU RED theo các Yêu cầu tuân thủ RTRS EU RED đối với Chuỗi cung ứng. Bằng cách này, các chuỗi cung ứng được chứng nhận RED của EU có thể xuất khẩu đậu nành sang bất kỳ quốc gia thành viên nào của Liên minh Châu Âu để làm nguyên liệu thô cho nhiên liệu sinh học.

Đề án RTRS được Ủy ban Châu Âu – Chỉ thị Năng lượng tái tạo công nhận.

Lợi ích RTRS

Các lợi ích bao gồm hiệu quả quản lý trang trại cao hơn, bảo vệ đất, quản lý nước tốt hơn, tăng động lực cho nhân viên và cải thiện quan hệ với hàng xóm và cộng đồng. Hơn nữa, chứng nhận RTRS giúp cải thiện quản lý nội bộ thông qua giám sát, cho phép so sánh kịp thời.

Nó khuyến khích việc ra quyết định và hỗ trợ việc sử dụng nhiều thông tin hơn và các công cụ giám sát hoặc quản lý. Lợi ích kinh tế được tạo ra thông qua hiệu quả được cải thiện trong các nhiệm vụ, hệ thống sản xuất và việc sử dụng thuốc trừ sâu nông nghiệp.

Các lợi ích bên ngoài bao gồm các điều kiện được cải thiện khi đăng ký vay vốn ngân hàng và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Những lợi ích này mang lại sự đảm bảo cho các thị trường hiện tại và thúc đẩy sự phát triển của những thị trường mới đang tìm kiếm đậu nành RTRS.

Làm thế nào để được chứng nhận RTRS?

AHEAD sẽ hỗ trợ bạn nhận được Chứng nhận Sản xuất RTRSChứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm tương ứng cho các nhà sản xuất đậu nành và các tổ chức chuỗi cung ứng. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu kinh doanh và lợi ích của từng nhà điều hành kinh tế.

Nếu bạn là một Doanh nghiệp đang tìm kiếm chứng nhận, thì một cuộc tham vấn cộng đồng sẽ được mở hai tuần trước ngày đánh giá của Doanh nghiệp.

Các bên liên quan hoặc các bên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoạt động có thể có tiếng nói của họ về các vấn đề liên quan đến chứng nhận, miễn là tất cả các nhận xét đều quan trọng đối với việc đánh giá.

* Xin liên hệ với Chúng tôi để bắt đầu hành trình tư vấn và chứng nhận:

Ms. Mỹ Hạnh - 0935.516.518
Ms Trường - 0986.077.845

* Văn phòng AHEAD:

Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

  • Từ khóa:

Bình luận:

Trụ sở chính: AHEAD Hà Nội

Số 18 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Phone:

0913567755 - 0919442077

Email:

sale@ahead.com.vn

VPĐD 1: AHEAD Hồ Chí Minh

8/29 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Phone:

0986.077.845

VPĐD 2: AHEAD Đà Nẵng

498 Bùi Trang Chước, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Phone:

0935.516.518