Nắm Bắt Tổng Quan Về Phát Triển Bền Vững: Ý Nghĩa, Tầm Quan Trọng và Đánh Giá

Nắm Bắt Tổng Quan Về Phát Triển Bền Vững: Ý Nghĩa, Tầm Quan Trọng và Đánh Giá

2024-07-08 16:57:39 92

Hướng tới xây dựng hành tinh phát triển bền vững

Phát triển bền vững đã trở thành ưu tiên toàn cầu và thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường và xã hội. Từ việc giảm phát thải carbon đến thúc đẩy bình đẳng giới, các quốc gia và tổ chức trên toàn thế giới đang thực hiện các hành động truyền cảm hứng để tạo ra tác động tích cực. Vì vậy, hiểu sâu hơn về phát triển bền vững, ý nghĩa, tầm quan trọng và cách đánh giá của nó là điều cần thiết. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về khái niệm này, từ các định nghĩa cơ bản đến chi tiết những khía cạnh của phát triển bền vững.

Tầm quan trọng của phát triển bền vững

Phát triển bền vững là khái niệm đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Phát triển bền vững thừa nhận sự kết nối giữa các yếu tố xã hội, kinh tế và môi trường và hướng đến mục tiêu tìm ra sự cân bằng thúc đẩy tiến bộ trong khi vẫn đảm bảo bảo tồn hành tinh của chúng ta.

Phát triển bền vững là rất quan trọng vì một số lý do. Đầu tiên, nó giúp giải quyết những thách thức toàn cầu cấp bách như biến đổi khí hậu, đói nghèo và bất bình đẳng. Chúng ta có thể giảm phát thải khí nhà kính, xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy công lý xã hội bằng cách áp dụng các hoạt động bền vững. Thứ hai, phát triển bền vững thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn bằng cách khuyến khích đổi mới và hiệu quả. Thứ ba, nó đảm bảo việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và bảo tồn hệ sinh thái cho các thế hệ tương lai. 

Thách thức của phát triển bền vững: Cái nhìn từ một khu phố nghèo

Chính sách và hoạt động của chính phủ đối với phát triển bền vững trong doanh nghiệp

Phát triển bền vững đang trở thành một yếu tố then chốt trong các chiến lược kinh doanh hiện đại. Để thúc đẩy sự bền vững trong doanh nghiệp, các chính phủ trên toàn thế giới đã đưa ra nhiều chính sách và hoạt động nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp áp dụng các thực hành bền vững. Dưới đây là một số chính sách và hoạt động tiêu biểu của chính phủ đối với phát triển bền vững trong doanh nghiệp, đặc biệt tập trung vào Việt Nam và các quốc gia khác.

Việt Nam

Ở Việt Nam, chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách và hoạt động nhằm khuyến khích và hỗ trợ phát triển bền vững trong các doanh nghiệp. Dưới đây là một số điểm nổi bật:

      ◾ Chiến lược quốc gia về phát triển bền vững: Việt Nam đã phát triển và triển khai Chiến lược Quốc gia về phát triển bền vững, với các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
      ◾ Luật môi trường và tiêu chuẩn xã hội: Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều luật môi trường và tiêu chuẩn xã hội để đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và quản lý xã hội.
      ◾ Chính sách khuyến khích đầu tư vào công nghệ xanh: Việt Nam đang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ xanh và tiết kiệm năng lượng thông qua các chính sách hỗ trợ tài chính và thuế.
      ◾ Phát triển hạ tầng xanh và nông thôn bền vững: Chính phủ đã đưa ra các chính sách để phát triển hạ tầng đô thị và nông thôn bền vững, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng và giảm bớt tác động tiêu cực đến môi trường.

Thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống

Trên Thế giới

Các chính phủ trên thế giới cũng có những chính sách và hoạt động tương tự để khuyến khích phát triển bền vững trong doanh nghiệp. Một số ví dụ gồm:

      ◾ Chính sách về năng lượng tái tạo và khí hậu: Nhiều quốc gia đã đưa ra các mục tiêu và chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo và giảm lượng khí thải nhà kính.
      ◾ Pháp luật và quy định về bảo vệ môi trường: Các quốc gia phát triển đã có những luật lệ và quy định chặt chẽ hơn về bảo vệ môi trường và phòng ngừa ô nhiễm.
      ◾ Chính sách tài chính và thuế ưu đãi: Nhiều quốc gia cung cấp các khoản tài trợ và thuế ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động bền vững và sử dụng công nghệ xanh.
      ◾ Hợp tác quốc tế và phát triển bền vững: Các chính phủ thường hợp tác với nhau và với các tổ chức quốc tế để thúc đẩy phát triển bền vững toàn cầu thông qua các dự án và chương trình hợp tác.

Những chính sách này thường được điều chỉnh và cập nhật để phù hợp với tình hình cụ thể của từng quốc gia và khu vực, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Tiêu chuẩn và chỉ số đánh giá phát triển bền vững

Để đánh giá mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp và quốc gia, nhiều tiêu chuẩn và chỉ số đã được phát triển. Các tiêu chuẩn này giúp đo lường các khía cạnh khác nhau của phát triển bền vững, từ môi trường, xã hội đến quản trị doanh nghiệp. Dưới đây là một số tiêu chuẩn và chỉ số phổ biến:

Một số tiêu chuẩn và chỉ số đánh giá phát triển bền vững phổ biến

Tiêu chuẩn GRI (Global Reporting Initiative)

GRI là một trong những tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất cho báo cáo bền vững. Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc báo cáo các khía cạnh môi trường, xã hội và kinh tế của hoạt động doanh nghiệp. Các chỉ số của GRI bao gồm:

      ◾ Môi trường: Khí thải nhà kính, sử dụng năng lượng, tiêu thụ nước, quản lý chất thải.
      ◾ Xã hội: Điều kiện lao động, quyền con người, ảnh hưởng cộng đồng, trách nhiệm sản phẩm.
      ◾ Kinh tế: Tạo giá trị kinh tế, chi phí vận hành, đầu tư vào cộng đồng.

Tiêu chuẩn SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

SASB tập trung vào việc cung cấp các tiêu chuẩn báo cáo bền vững cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các nhà đầu tư. Các tiêu chuẩn này được chia theo ngành và bao gồm các chỉ số như:

      ◾ Môi trường: Sử dụng tài nguyên, khí thải, ô nhiễm.
      ◾ Xã hội: An toàn lao động, phát triển nhân viên, đa dạng và bao gồm.
      ◾ Quản trị: Đạo đức kinh doanh, quản trị rủi ro, quản trị dữ liệu.

Tiêu chuẩn ISO 14001

ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường. Nó cung cấp một khuôn khổ để các tổ chức có thể thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường. Các yếu tố chính bao gồm:

      ◾ Chính sách môi trường: Cam kết bảo vệ môi trường từ lãnh đạo cấp cao.
      ◾ Kế hoạch hành động: Xác định các khía cạnh môi trường, tuân thủ pháp luật, mục tiêu và kế hoạch thực hiện.
      ◾ Kiểm tra và đánh giá: Giám sát và đo lường hiệu suất môi trường, đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài.

Chỉ số ESG (Environmental, Social, Governance)

Chỉ số ESG đo lường hiệu suất bền vững của doanh nghiệp dựa trên ba khía cạnh: môi trường, xã hội và quản trị. Các chỉ số chính bao gồm:

      ◾ Môi trường: Khí thải carbon, quản lý nước, quản lý chất thải, sử dụng năng lượng tái tạo.
      ◾ Xã hội: Điều kiện lao động, phát triển cộng đồng, bình đẳng giới, bảo vệ quyền con người.
      ◾ Quản trị: Cấu trúc hội đồng quản trị, đạo đức kinh doanh, quản trị rủi ro, minh bạch tài chính. 

Phát Triển Bền Vững: Xây Dựng Tương Lai Từ Hôm Nay

Chỉ số SDGs (Sustainable Development Goals)

Chỉ số SDGs do Liên Hợp Quốc phát triển nhằm đánh giá tiến độ của các quốc gia trong việc đạt được 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững. Các chỉ số chính bao gồm:

      ◾ Xóa đói giảm nghèo: Tỷ lệ dân số sống dưới mức nghèo.
      ◾ Giáo dục chất lượng: Tỷ lệ biết chữ, tỷ lệ hoàn thành giáo dục.
      Bình đẳng giới: Tỷ lệ phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, tỷ lệ bình đẳng lương.
      ◾ Hành động khí hậu: Khí thải nhà kính, chính sách và hành động về biến đổi khí hậu.

Tiêu chuẩn CDP (Carbon Disclosure Project)

CDP là một hệ thống báo cáo toàn cầu cho các doanh nghiệp và thành phố nhằm đo lường và quản lý tác động môi trường của họ. Các chỉ số chính bao gồm:

      Khí thải nhà kính: Lượng CO2e thải ra, chiến lược giảm phát thải.
      ◾ Quản lý nước: Sử dụng nước, quản lý rủi ro liên quan đến nước.
      ◾ Chuỗi cung ứng: Đánh giá tác động môi trường của nhà cung cấp.

Chỉ số Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

DJSI là một trong những chỉ số bền vững uy tín nhất, đánh giá hiệu suất bền vững của các công ty trên toàn thế giới. Các yếu tố chính bao gồm:

      ◾ Kinh tế: Quản lý rủi ro, quản trị công ty, đổi mới và quản lý thương hiệu.
      ◾ Môi trường: Chính sách môi trường, hệ thống quản lý, báo cáo môi trường.
      ◾ Xã hội: Phát triển nhân sự, các sáng kiến cộng đồng, quản lý mối quan hệ với khách hàng.

Tiêu chuẩn ISO 26000

ISO 26000 cung cấp hướng dẫn về trách nhiệm xã hội cho các tổ chức. Tiêu chuẩn này không chỉ định yêu cầu mà cung cấp một khuôn khổ để các tổ chức áp dụng và tích hợp trách nhiệm xã hội vào hoạt động của mình. Các chủ đề chính bao gồm:

      Quản trị tổ chức: Minh bạch và trách nhiệm.
      Quyền con người: Bảo vệ và tôn trọng quyền con người.
      Thực hành lao động: Điều kiện làm việc, phúc lợi nhân viên.
      Môi trường: Bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên.
      Thực hành công bằng: Đạo đức kinh doanh, chống tham nhũng.
      Vấn đề người tiêu dùng: An toàn sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng.
      Tham gia cộng đồng và phát triển: Đóng góp cho cộng đồng, phát triển bền vững.

Lập Kế Hoạch Bền Vững: Chiến Lược Đổi Mới Cho Tương Lai

Xu hướng, thách thức và cơ hội

Xu hướng kinh doanh bền vững

✅ Tăng cường tập trung vào dấu chân carbon

Mối quan tâm ngày càng tăng về biến đổi khí hậu đang khiến các công ty chú ý hơn đến lượng khí thải carbon của họ. Điều này có nghĩa là các công ty hiện đang tìm cách giảm lượng khí thải nhà kính của họ, thông qua các sáng kiến ​​như hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo và giao thông bền vững.

✅ Thêm sự hợp tác

Các công ty đang nhận ra rằng tính bền vững là một nỗ lực tập thể và ngày càng hợp tác với nhau, cũng như với các chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận, để giải quyết các vấn đề về môi trường. Sự hợp tác này có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, bao gồm quan hệ đối tác, liên doanh và tạo ra các sáng kiến ​​trên toàn ngành.

✅ Minh bạch hơn

Các công ty đang trở nên minh bạch hơn về các nỗ lực phát triển bền vững của mình và hiện đang tiết lộ nhiều thông tin hơn về tác động môi trường của họ thông qua các báo cáo phát triển bền vững và các phương tiện khác. Sự minh bạch này cho phép người tiêu dùng, nhà đầu tư và các bên liên quan khác đánh giá tính bền vững của một công ty và đưa ra quyết định sáng suốt.

Những thách thức trong kinh doanh bền vững

Thách Thức Bền Vững: Vượt Qua Khó Khăn Để Thành Công

✅ Tích hợp vào chiến lược kinh doanh

Một trong những thách thức lớn nhất mà các công ty phải đối mặt là tích hợp tính bền vững vào chiến lược kinh doanh của họ. Điều này đòi hỏi các công ty phải suy nghĩ vượt ra ngoài các mục tiêu tài chính ngắn hạn và xem xét tác động lâu dài của hành động của họ đối với môi trường.

✅ Cân bằng mục tiêu kinh tế và môi trường

Một thách thức khác là cân bằng các mục tiêu về môi trường với các mục tiêu về kinh tế. Trong khi các công ty muốn có trách nhiệm với môi trường, họ cũng cần phải duy trì khả năng tài chính. Điều này có nghĩa là các công ty cần tìm cách giảm tác động đến môi trường trong khi vẫn duy trì được lợi nhuận.

✅ Nguồn tài nguyên giới hạn

Các sáng kiến ​​bền vững thường đòi hỏi đầu tư đáng kể, bao gồm đầu tư vào công nghệ mới, đào tạo nhân viên và nỗ lực tiếp thị. Đối với các công ty nhỏ hơn, những khoản đầu tư này có thể là một thách thức, đặc biệt là khi nguồn lực đã hạn chế.

Cơ hội trong kinh doanh bền vững

✅ Tiết kiệm chi phí

Một trong những cơ hội lớn nhất trong kinh doanh bền vững là tiết kiệm chi phí. Bằng cách giảm thiểu chất thải và cải thiện hiệu quả năng lượng, các công ty có thể giảm chi phí hoạt động, đồng thời giảm tác động đến môi trường.

✅ Tăng thị phần

Các công ty dẫn đầu về tính bền vững thường có lợi thế cạnh tranh vì người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường. Điều này có thể dẫn đến tăng thị phần và nhận diện thương hiệu.

✅ Sự đổi mới

Các sáng kiến ​​bền vững cũng có thể thúc đẩy sự đổi mới, vì các công ty tìm kiếm các giải pháp mới và sáng tạo cho các vấn đề môi trường. Điều này có thể dẫn đến các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới, có thể giúp các công ty luôn đi trước đối thủ cạnh tranh.

✅ Thu hút và giữ chân nhân viên

Các công ty ưu tiên tính bền vững có thể thu hút và giữ chân những nhân viên có cùng giá trị và có động lực làm việc cho một tổ chức có trách nhiệm xã hội.

✅ Cải thiện danh tiếng

Cam kết mạnh mẽ về tính bền vững có thể cải thiện danh tiếng của công ty, nâng cao hình ảnh thương hiệu và tăng lòng trung thành của khách hàng.

✅ Tiếp cận nguồn tài trợ

Các công ty có thành tích đã được chứng minh về tính bền vững có nhiều khả năng thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư có ý thức bảo vệ môi trường và cũng có thể đủ điều kiện nhận tài trợ và ưu đãi để hỗ trợ các sáng kiến ​​phát triển bền vững của họ.

✅‍ Tuân thủ các quy định

Việc tuân thủ các quy định về môi trường có thể giúp các công ty tránh bị phạt và tổn hại đến danh tiếng, đồng thời cũng định vị họ là những công dân doanh nghiệp có trách nhiệm.

Tất cả các khía cạnh của phát triển bền vững đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển đồng đều và bền vững của xã hội và môi trường. Đây không chỉ là một xu hướng mà là một nhu cầu thiết yếu, đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng tăng của thế giới hiện đại.

Nếu như đang gặp khó khăn trong việc triển khai, hay chưa biết bắt đầu với phát triển bền vững từ đâu, dịch vụ giải pháp phát triển bền vững toàn diện của AHEAD sẽ giúp quý doanh nghiệp giải quyết những vấn đề này.

Liên hệ tư vấn chứng nhận:

Hotline 0935 516 518 – 0986 077 845

Email    info.isoahead@gmail.com

Bình luận:

Trụ sở chính: AHEAD Hà Nội

Số 18 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Phone:

0913567755 - 0919442077

Email:

sale@ahead.com.vn

VPĐD 1: AHEAD Hồ Chí Minh

8/29 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Phone:

0986.077.845

VPĐD 2: AHEAD Đà Nẵng

498 Bùi Trang Chước, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Phone:

0935.516.518