Khóa đào tạo quản trị sản xuất

1. Mục đích khoá đào tạo:
Để đối phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh và khắc phục các vấn đề của khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp phải tăng cường hiệu quả trong các quá trình hoạt động. Trong đó, hiệu quả sản xuất đóng vai trò then chốt. Khoá học quản lý sản xuất nhằm trang bị các kỹ năng cơ sở và các kiến thức cơ bản trong hoạt động điều hành sản xuất của đội ngũ cán bộ quản lý trung gian. Mục tiêu là đội ngũ cán bộ quản lý ứng dụng kiến thức và kỹ năng vào hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
2. Phương pháp giảng dạy:
-    Giảng viên cung cấp các bài giảng lý thuyết một cách tóm tắt,
-    Bài giảng tập trung vào các chi tiết chính, có các ví dụ minh hoạ
-    Học viên tham gia thảo luận các vấn đề được nêu, chia sẻ các quan điểm
-    Các bài tập và hoạt động nhóm nhằm giúp học viên áp dụng lý thuyết vào thực tế
3. Phương pháp đánh giá kết quả:
Kết quả môn học được đánh giá như sau:
-    Sự tham dự: có mặt đầy đủ, chấp hành tốt nội quy lớp học               20% điểm
-    Sự tham gia: làm đầy đủ các bài tập, đóng góp ý kiến trong lớp        30% điểm
-    Điểm bài kiểm tra:                                                                           50% điểm
4. Tài liệu sử dụng trên lớp: bộ slide và bài tập được phân phối.

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!