Hệ thống kiểm soát nội bộ

Nội dung của một HTKSNB
 1. Xác định triết lý kinh doanh và tầm nhìn của  doanh nghiệp.
 2. Xác định sứ mệnh và tôn chỉ của Doanh nghiệp
 3. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp trong ngắn hạn (2-3 năm) và trong dài hạn (8-10 năm)
 4. Xác định rủi ro chung của doanh nghiệp
 5. Xác định cơ chế kiểm soát chung của doanh nghiệp.
 6. Xác định cơ cấu tổ chức toàn doanh nghiệp
 7. Xác định chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của từng bộ phận, từng nhân viên (Bước 4 đến 7 còn được gọi là tái cấu trúc Công ty)
 8. Xác định rủi ro của từng bộ phận
 9. Xác định cơ chế kiểm soát cho từng bộ phận và cho từng nhân viên
 10. Quy chế hoá các cơ chế kiểm soát trong các quy chế bộ phận.
 11. Xác định tất cả các quy trình nghiệp vụ
 12. Xác định các chức năng của từng quy trình
 13. Xác định rủi ro của từng quy trình
 14. Xác định cơ chế kiểm soát rủi ro từng quy trình
 15. Thể chế hoá các cơ chế  kiểm soát của từng quy trình trong các quy chế nghiệp vụ

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!