Chương trình đào tạo quản lý sản xuất

Chương trình đào tạo quản lý sản xuất

 

Ngày/Giờ Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5
08h 00 Ổn định lớp học Ổn định lớp học Ổn định lớp học Ổn định lớp học Ổn định lớp học
08h 30 Giới thiệu khoá học  Phân công công việc Giới thiệu 5S Quản lý chất lượng Quản lý nhóm
Giới thiệu thành viên
09h 00 Tổng quan về quản lý Mô tả công việc Tại sao áp dụng 5S Quá trình phát triển quản lý chất lượng Tại sao thành lập nhóm
Mục tiêu của quản lý sản xuất
09h 45 Vai trò quản lý cấp trung gian Phân tích công việc 5S là gì? Các nguyên tắc quản lý chất lượng Nhóm hoạt động hiệu quả
Nhiệm vụ quản lý cấp trung gian Lập bản mô tả công việc
10h 00 Nghỉ giải lao
10h 15 Bài tập 1.1 Bài tập 2.1 Bài tập 3.1 Hệ thống quản lý ISO 9001 Bài tập 5.1
11h 00   Đào tạo và hướng dẫn công việc Các nội dung của 5S Các yêu cầu về tài liệu Lãnh đạo nhóm
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu Áp dụng 5S thực tiễn Kỹ năng giao tiếp
12h 00 Nghỉ trưa
13h 00 Bài tập 1.2 Bài tập 2.2 Bài tập 3.2 Các yêu cầu về nguồn lực Bài tập 5.2
14h 00 Kỹ năng lập kế hoạch Đánh giá nhân viên Các bước của 5S Các yêu cầu về tạo sản phẩm Giải đáp câu hỏi
Thiết lập các tiêu chí đánh giá Tổ chức triển khai Các yêu cầu về theo dõi và đo lường Làm bài kiểm tra cuối khoá
15h 00 Nghỉ giải lao
15h 15 Bài tập 1.3 Bài tập 2.3 Bài tập 3.3 Bài tập 4.1 &4.2
Kỹ năng lập kế hoạch (TT) Khuyến khích nhân viên Đánh giá thực hiện 5S Lấy nhận xét khóa học
16h 30 Thảo luận và lấy nhận xét Thảo luận và lấy nhận xét Thảo luận và lấy nhận xét Thảo luận và lấy nhận xét Kết thúc khóa học
17h 00 Kết thúc Kết thúc Kết thúc Kết thúc  

(*) Trên đây là chương trình tham khảo, nội dung khoá học có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của doanh nghiệp
 bộ slide và bài tập được phân phối.
Ngày/Giờ Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5
08h 00 Ổn định lớp học Ổn định lớp học Ổn định lớp học Ổn định lớp học Ổn định lớp học
08h 30 Giới thiệu khoá học  Phân công công việc Giới thiệu 5S Quản lý chất lượng Quản lý nhóm
Giới thiệu thành viên
09h 00 Tổng quan về quản lý Mô tả công việc Tại sao áp dụng 5S Quá trình phát triển quản lý chất lượng Tại sao thành lập nhóm
Mục tiêu của quản lý sản xuất
09h 45 Vai trò quản lý cấp trung gian Phân tích công việc 5S là gì? Các nguyên tắc quản lý chất lượng Nhóm hoạt động hiệu quả
Nhiệm vụ quản lý cấp trung gian Lập bản mô tả công việc
10h 00 Nghỉ giải lao
10h 15 Bài tập 1.1 Bài tập 2.1 Bài tập 3.1 Hệ thống quản lý ISO 9001 Bài tập 5.1
11h 00   Đào tạo và hướng dẫn công việc Các nội dung của 5S Các yêu cầu về tài liệu Lãnh đạo nhóm
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu Áp dụng 5S thực tiễn Kỹ năng giao tiếp
12h 00 Nghỉ trưa
13h 00 Bài tập 1.2 Bài tập 2.2 Bài tập 3.2 Các yêu cầu về nguồn lực Bài tập 5.2
14h 00 Kỹ năng lập kế hoạch Đánh giá nhân viên Các bước của 5S Các yêu cầu về tạo sản phẩm Giải đáp câu hỏi
Thiết lập các tiêu chí đánh giá Tổ chức triển khai Các yêu cầu về theo dõi và đo lường Làm bài kiểm tra cuối khoá
15h 00 Nghỉ giải lao
15h 15 Bài tập 1.3 Bài tập 2.3 Bài tập 3.3 Bài tập 4.1 &4.2
Kỹ năng lập kế hoạch (TT) Khuyến khích nhân viên Đánh giá thực hiện 5S Lấy nhận xét khóa học
16h 30 Thảo luận và lấy nhận xét Thảo luận và lấy nhận xét Thảo luận và lấy nhận xét Thảo luận và lấy nhận xét Kết thúc khóa học
17h 00 Kết thúc Kết thúc Kết thúc Kết thúc  

(*) Trên đây là chương trình tham khảo, nội dung khoá học có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của doanh nghiệp

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!