Các bước triển khai xây dựng Hệ thống tiền lương và quản lý nhân sự

•    Khảo sát và phân tích công việc
•    Soạn thảo bản mô tả công việc
•    Lựa chọn yếu tố và xây dựng hệ thống đánh giá công việc
•    Thiết kế cấu trúc phân hạng chức danh
•    Xây dựng thang, bảng lương 
•    Soạn thảo quy chế trả lương
•     Xây dựng các quy chế nhân sự về tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và sử dụng.
•    Xây dựng hệ thống tiêu chí và quy định đánh giá thành tích nhân viên
•    Hướng dẫn thực hiện, vận hành thử và đánh giá kết quả.
•    Hoàn thiện và chuyển giao Hệ thống.

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!