Các bước triển khai xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ và tái cấu trúc doanh nghiệp

•    Thành lập Ban chỉ đạo gồm Ban lãnh đạo cao nhất và những nhân viên chủ chốt
•    Lập kế hoạch triển khai
•    Đào tạo đội ngũ lãnh đạo chủ chốt về KSNB
•    Đánh giá HTKSNB hiện tại
•    Triển khai các bước để tái thiết lập hay hoàn thiện HTKSNB
•    Vận hành HTKSNB đã xây dựng.
•    Thường xuyên đánh giá, cập nhật rủi ro và điều chỉnh HTKSNB.

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!