Bộ Khoa học và Công nghệ công bố mô hình khung hệ thống ISO 9001:2015

      Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại địa phương.


Mô hình khung này được xây dựng và áp dụng theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2008 vào hoạt động của các tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, mô hình khung này nhằm giúp các tổ chức tại địa phương tích hợp các quy định, phần mềm quản lý một cửa, một cửa liên thông, quản lý tài chính… với các hệ thống quản lý hiện có, sử dụng cùng một cấu trúc để điều hành, giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu và minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
Mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng áp dụng cho các loại hình cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Mô hình khung cho cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương xác định phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL); hướng dẫn áp dụng các điều khoản của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và mẫu quy trình xử lý công việc tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
Các cơ quan tham khảo mô hình khung cho các loại hình cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để xây dựng, áp dụng, chuyển đổi việc áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.
Mô hình khung gồm 3 phần chính:
Phần 1: Hướng dẫn xác định phạm vi áp dụng HTQLCL
Hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương xác định phạm vi áp dụng HTQLCL theo quy định tại Quyết định 19, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
Phần 2: Mô hình HTQLCL
Hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng theo các điều khoản của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bao gồm tổng quan về những thay đổi cơ bản của TCVN ISO 9001:2015 so với TCVN ISO 9001:2008; nội dung của mô hình HTQLCL, các Phụ lục và hướng dẫn kèm theo.
Phần 3: Mẫu quy trình xử lý công việc
Quy trình mẫu dạng lưu đồ, Quy trình mẫu dạng diễn giải chi tiết và Quy trình mẫu gồm cả dạng lưu đồ và diễn giải chi tiết để cơ quan tham khảo, xây dựng các quy trình giải quyết công việc của cơ quan.
Nguồn: nscl.vn
Bài viết liên quan


BUSADCO đạt giải nhì giải thưởng IAPQA

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á -Thái Bình Dương (IAPQA) được Tổ chức Chất lượng Châu Á -Thái Bình Dương (APQO) thiết lập tháng 7/1999 theo sáng kiến của Tiến sỹ Harrington - Nguyên Chủ tịch sáng lập của APQO. Giải thưởng IAPQA chính là một công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên cơ sở của sự hoàn thiện và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng một cách tốt nhất

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!